Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
20-04-2020 Kl. 18:30
Konstituerende Bestyrelsesmøde
15-04-2020 Kl. 18:30
AFLYST Generalforsamling
28-03-2020 Kl. 16:46
Bestyrelsesmøde - Aflyst
 
Fredag 6. marts 2020
Skybrudsprojekt ved Gåsebækrenden eller Enghave Kanal
Kongens Enghave Lokaludvalg er imod, at Hofor planlægger at føre skybrudsprojekt til Sydhavnen
Kgs. Enghave Lokaludvalg har fra Hofor fået en orientering om, at Hofor planlæggger, at et stort skybrudsprojekt fra F. L. Schmidt Grunden i Valby skal udmunde ved enten Gåsebækrenden eller Enghave Kanal. Lokaludvalget er imod, at projektet skal føres til Sydhavnen i stedet for til Damhusåen som oprindeligt planlagt, og det har de skrevet et brev om til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget på Rådhuset. Du kan læse brevet her. Læs også bilaget om konvertering af skybrudsprojektet fra Valby til Sydhavnen.

Henvendelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ændret placering
af skybrudsprojekt KV 64Kære medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget
Kgs Enghave Lokaludvalg vil med nedenstående gøre Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget opmærksomme på at HOFOR påtænker at ændre forløbet af det store skybrudsprojekt fra F. L. Smidth grunden ved Valbyparken.
Det er et langt brev, men vi håber, at I har tid til at læse det igennem, da det vedrører en beslutning af stor betydning for Sydhavnen.
I notat af 4. dec 2018 anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen en ændring af skybrudsprojektet KV 64 i Valbyparken, så det forlænges langs Gl. Køge Landevej til Damhusåen mellem jernbanen og rensningsanlægget.
Kgs. Enghave Lokaludvalg blev i december 2018 hørt om dette forslag, der indebar, at den planlagte åbne rende gennem Valbyparken blev opgivet, og at skybrudsprojektet samtidig blev ændret fra et overfladeprojekt til et Hofor-projekt med rørføring under jorden. Kgs. Enghave Lokaludvalg havde ikke bemærkninger til dette forslag, da det slet ikke vedrørte Sydhavnen.
Forslaget blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 28. marts 2019 med den nævnte placering langs Gl. Køge Landevej (se bilag 3 til indstilling til Borgerrepræsentationens møde af 28. marts 2019, som vedlægges dette brev).
Det var derfor med stor undren, at Kgs. Enghave Lokaludvalg på sit møde den 30. januar 2020 modtog en orientering fra Hofor, om at Hofor nu planlægger en placering af rørene, så de føres under Valbyparken med udløb enten ved Gåsebækrenden eller Enghave Kanal, begge beliggende i Sydhavnen. Da projektet indebærer, at der ved udløbet skal nedgraves en meget stor skakt med en diameter på 16 meter, der skal gå 17 meter ned i jorden, vil det betyde, at
vores bydel vil blive belastet med et meget stort byggeprojekt af forventet 3½ års varighed.
Borgerne i Sydhavnen vil i forvejen blive påvirket af et andet stort skybrudsprojekt ”Karens Minde Aksen” fra Sjælør Boulevard ned gennem Karens Mindes grønne område til udløb ved Enghave Kanal. Derudover er affredningen af Stejlepladsen jo nu en realitet, så også her og på den anden side af Bådehavnsgade samt på Trekantgrunden skal der forventes stor byggeaktivitet med mange tunge køretøjer i de kommende år, samtidig med at metrobyggeriet også foregår to steder i Sydhavnen.
Det forslag, Hofor præsenterede for lokaludvalget den 30. januar vil medføre, at enten den fredede Gåsebæksrende eller den inderste del af Sydhavnstippen og Enghave Kanal skal lægge jord til. Et af de tre forslag, Hofor lige nu overvejer, vil medføre ekspropriation af 5 grunde i Haveforeningen Musikbyen, samt at fællesarealet omkring den lille købmandsbutik
i Musikbyen omdannes til byggeplads, hvilket i sig selv er yderst problematisk.
Samtidig vil projektet medføre, at der af og til vil være udledning af ”kloakopblandet regnvand” til en lagune og derfra til Natura 2000 området umiddelbart op til den nye strand i Valbyparken. Selv om Hofor lægger vægt på, at udledningen kun vil ske ca. 1 gang årligt, da spildevandet ellers kan opbevares i rørene under jorden, finder Kgs. Enghave Lokaludvalg denne mulighed helt uacceptabel og ødelæggende for drømmen om at gøre den nye strand attraktiv. Lokaludvalget bemærker, at en af hovedgrundene til at opgive den oprindelige plan med en åben rende i Valbyparken var, at der ville være udløb ved Natura 2000 området nær den nye strand i Valbyparken. Men den løsning ligger kun 2-300 meter fra de løsninger, der nu foreslås.
Hofors planer om at ændre placeringen af skybrudsprojektet fra at gå langs Gl. Køge Landevej til Damhusåen til nu at munde ud ved de fredede og naturbeskyttede områder i Sydhavnen har ikke været forelagt politisk.
Hofor har oplyst til lokaludvalget, at selskabet i løbet af få uger forventer at træffe beslutning om hvilken af de tre løsninger (der alle udmunder ved Gåsebækrenden eller Enghave Kanal i Sydhavnen) man foretrækker.
Derefter vil forslaget blive indarbejdet som et tillæg til spildevandsplan 2018 og først i denne forbindelse blive forelagt for politikerne i Teknik- og Miljøudvalget med henblik på endelig godkendelse af Borgerrepræsentationen.
Kgs. Enghave Lokaludvalg ønsker, at I som medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget klart signalerer til Hofor, at et skybrudsprojekt af denne størrelsesorden ikke skal have udløb ved hverken Gåsebækrenden eller Enghave Kanal ved Sydhavnstippen. Det er forhåbentligt ikke for sent for Hofor at genoptage arbejdet med den placering af skybrudsprojektet, der blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 28. marts sidste år. En placering, der vil udmunde umiddelbart ved siden af det eksisterende renseanlæg, og som
forekommer langt mere ideel, end den model, Hofor nu arbejder med.
Udover konsekvenserne for det sårbare miljø ved Natura 2000 området langs Kalvedbod, må den nu planlagte placering også forventes at blive væsentligt dyrere end den oprindeligt planlagte løsning. Den ekstra udgift kan kun hentes hjem hos Hofors kunder, da løsningen er takststyret. Hofors kunder bør orienteres om baggrunden for den prisstigning de forventes at skulle betale med det nuværende forslag.
Kgs. Enghave Lokaludvalg har i sidste øjeblik fra Danmarks Naturfredningsforening mundtligt modtaget supplerende oplysninger om baggrunden for, at en løsning i Sydhavnen foretrækkes af Hofor fremfor den oprindeligt fremlagte løsning ved Gl. Køge Landevej. Efter det oplyste har Hvidovre Kommune indvendinger imod løsningen med udmunding ved Damhusåen, idet dette vandløb i forvejen belastes ved skybrud. Derfor vil det være nødvendigt at opføre et forsinkelsesbassin i nærheden af renseanlægget, hvilket der ikke er særligt god plads til.
Umiddelbart ændrer disse oplysninger ikke på lokaludvalgets holdning til, at et forløb langs Gl. Køge Landevej vil være den bedste løsning, ikke mindst fordi den vil genere færre borgere end løsningerne i Sydhavnen. Det undrer lokaludvalget, at vi ikke fik forelagt disse oplysninger af Hofors repræsentant på lokaludvalgsmødet den 30. januar 2020, vi har selv skulle grave disse oplysninger frem efterfølgende. Vi beder om, at Hofor giver en udførlig skriftlig redegørelse for, hvorfor projektet langs Gl. Køge Landevej blev opgivet, til såvel Hofors bestyrelse som til Borgerrepræsentationen, før der træffes endelig beslutning om rørføringen. Efter planen vil politikerne alene blive præsenteret for løsningerne i Sydhavnen i forbindelse med at der skal
sikres areal hertil ved forelæggelse af et tillæg til Spildevandsplan 2018. Vi håber, at sagen bliver bedre oplyst, så beslutningstagerne har mulighed for at tage den oprindelige plan om rørføring ved Gl. Køgelandevej med i overvejelserne.

Venlig hilsen

Joan RøgeFormand for Kgs. Enghave Lokaludvalg