Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
 
Referat fra H/F Kalvebods Energiudvalg tirsdag, den 16.3.2010. Oprettet: 22-03-2010 af Kaj Jessen
Deltagere: Charlotte, Klaus, Ole og Kaj (referent).

Dagsorden:
1. El-projektet - tilbud og Generalforsamlingen
2. Vindmøller
3. Delebiler
4. Andet

1. El-projektet har været delt i to; A. Udskiftning/opsætning af nye bi-målere i samtlige husstande i Kalvebod, og B: Udskiftning af Hovedmåler
Begge dele har været sendt i udbud hos to forskellige el-installatører; et stort og et mindre firma. Udvalget er mest stemt for det store firmas tilbud, især p.g.a. projekt B.
Charlotte vil fremlægge tilbuddet for Bestyrelsen på næste Bestyrelsesmøde, og anmode om en vedtagelse af en snarlig udskiftning af Hovelmåleren, da det er en ren forenings/bestyrelsessag. Den gamle hovedmåler og installationen er så gammel at en udskiftning er påkrævet nu. Den sidder p.t. i den gamle bagbygning til Marketenderlokalet. Ved udskiftning skal der opføres et vægelement, der kan sikre korrekt opsætning og muliggøre nedrivning og nybygning af Festhus/Marketenderi, samt en del gravearbejde med hensyn til elkabler fra det ene elskab til det andet. Ole snakker med el-firmaet om, hvilke krav de stiller, som muliggør dette. Bestyrelsen anmodes om at dette indgår i beslutningen om at igangsætte arbejdet, (via frivilligt arbejde på vores arbejdsweekend i april måned eller betalt håndværker, ud over elektrikeren).
Angående projekt A. udskiftning af alle medlemmernes nuværende målere til Bi-målere, har det ikke været muligt at få alle de juridiske og praktiske problematikker behandlet endnu, og udvalget skønner, at det ikke kan nås før end til Efterårsgeneralforsamlingen. Her forventer vi, at der kan fremlægges et samlet og klart bud på, hvordan denne nye fælles investering og kollektive forsyning kan gennemføres.
Til den kommende Generalforsamling vil udvalget holde møde med formanden, så der kan fremlægges et godt oplæg til debat om alle de spørgsmål, der melder sig i forbindelse med denne nyskabelse. Vores bud er:
• Haveforening overtager kollektivt elforsyningen, på samme måde som vandforsyningen, renovationen m.m. I forvejen ejer foreningen elkablerne, der forsyner de enkelte huse, men nu bliver selve forbruget også en fælles betaling til en leverandør, som derefter betales af den enkelte husstand efter forbrug, via aflæsning på bi-måler.
• Umiddelbart medfører en gennemførelse af dette, at samtlige husstande sparer den nuværende målerafgift. P.t. en samlet besparelse på ca. 70,000 kr. årligt. Der ud over kommer rabatordninger og valg af billigere og/eller mere miljørigtigt forsyningsselskab.
• Der skal indføres en aflæsning i stil med den nuværende vandaflæsning, hvilket kan medføre en mindre udgift.
• Omkostninger ved projektet vil være tjent ind på ca. 7 år.
• Omkring halvdelen af foreningens medlemmer skal ikke have udskiftet elskabe eller installationer, da de allerede har udvendige målerskabe.
• Dem der ikke har udvendig målerskab, får gratis opsat nye skabe udvendigt, som overgår til deres ejerskab, og dermed også ansvar. Til gengæld må de selv dække udgifter til evt. reparationer i forbindelse med nedtagning af gammel indvendig måler.
• Ved skift til andet forsyningsselskab, skal dem der allerede har skiftet til andet selskab end DONG have en overgangsordning, som sikrer dem mod kontraktbrud og evt. ekstra udgifter.
• Hvor udskiftning af måler også indebærer udgifter til ændring af ulovlige/forældede sikringskasse og lignende lægger Foreningen ud for dette. Udgiften anføres som et rentefrit lån og vedhæftes den enkeltes kontrakt. Dette fratrækkes senest ved salg, i f.eks. foreningsværdien. Dette kommer dog ikke til at gælde huse, der er i en sådan stand, at det ikke er forsvarligt at opsætte ny måler. Her vil elforsyning blive afbrudt, eller havelejeren må selv bekoste renovering af huset, så det bliver egnet til opsætning af ny strømforsyning.

2. Foreningen har, i overensstemmelse med sidste Generalforsamlings beslutning investeret i vindmølleandele i Hvidovre Vindmøllelav. Denne investering skal fremgå af Formandens mundtlige beretning, nedskrives i referatet fra Generalforsamlingen, så det klart fremgår at foreningens medlemmer har godkendt denne investering.
Ole Boesen vil fremkomme med sidste nyt om møllerne på Generalforsamlingen, hvis han når frem efter atlantflyvning. P.t. har målinger vist, at møllerne har større ydeevne end beregnet!

3. Der mangler at blive uddelt en seddel i haveforening, med en opfordring til at være med i ”delebil-ordningen”, så der forhåbentlig kommer mindst 5 husstande med i ordningen. (P.t. er der 2 husstande med i ordningen). I så fald vil der permanent være en delebil til rådighed i selve haveforeningen, placeret i egen bås på pladsen.
Kaj skriver seddel, som Klaus vil dele ud samtidig med at han vil rende folk på dørene.

4. Klaus havde fået fat i en vejledning i korrekt brændefyring, som han vil give videre til Karen, så den kan komme ud sammen med bestyrelsesreferat.

Næste møde i udvalget bliver efter Generalforsamlingen, søndag, d.25. april, kl.12 til frokost!


Nyt om vindmøller
Hævet bundfradrag
Før sommerferien ventes det, at husstandsmøller på op til 6 kW får lov til at køre efter ”solcelle-ordningen”. Dermed får el-måleren hos møllens ejer lov at køre baglæns i blæsende perioder, så den vindproducerede el kan lagres i el-nettet og tages tilbage, når møllen ikke producerer.
Ordningen foreligger i et lovforslag ligesom forslaget om at hæve bundfradraget for vindmølleandele til 7000 kr. Sammen blev de to forslag sendt til godkendelse i EU, før det gik op for embedsmændene, at kun fradrags-forslaget skulle EU-godkendes, da måler-forslaget handler om privatforbrug.
Derfor er forslaget om at lade elmåleren køre frem og tilbage nu trukket tilbage fra EU, og ifølge økonomirådgiver Jørn Larsen, Danmarks Vindmølleforening, er det forventningen, at det vedtages i Folketinget før sommerferien i år.
Kilde: Naturlig Energi, 9.marts 2010.